Knihovna 21. století

V souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v České republice na léta 2017 - 2020 je dotační řízení Knihovna 21. století zaměřeno především na podporu nadstandardní knihovnické, informační a kulturně vzdělávací činnosti knihoven a na podporu dostupnosti informací pro občany se zdravotním postižením.

Typy podporovaných projektů:

Podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců:

  • realizace výstav, besed, soutěží.
  • nákup knihovního fondu pro národnostní menšiny.

Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením:

  • nákup knihovních fondů pro nevidomé a slabozraké.
  • nákup technických zařízení (s výjimkou běžného hardware) umožňujících zpřístupnění knihovních fondů a elektronických informačních zdrojů v knihovnách nevidomým a slabozrakým a služeb sluchově postiženým.

Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost:

  • projekty zaměřené na rozvoj čtenářství, celoživotního učení, přednášky, semináře, besedy, soutěže a výstavy, vydávání publikací, podpora komunitní činnosti knihoven a služeb pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením, akce k významným literárním výročím.